Ongewenste omgangsvormen

Handelingen van een groep of van een individu, gericht tegen een persoon die deze handelingen als bedreigend, vernederend of intimiderend ervaart. Het is een vorm van Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA).

Wat valt er onder ongewenste omgangsvormen?

  • Pesten
  • Agressie en Geweld
  • (Seksuele) Intimidatie
  • Discriminatie
  • Werkdruk
  • Werkstress

Waarom aandacht voor ongewenste omgangsvormen?

Ongewenste omgangsvormen op de werkvloer kunnen stress veroorzaken en leiden tot psychische en/of fysieke klachten bij de direct betrokkene(n), soms met (langdurige) uitval tot gevolg.

Een sociaal en veilig werkklimaat:

  • draagt bij aan een betere sfeer binnen de organisatie
  • draagt bij aan een betere kwaliteit van het werk
  • kan een positief effect hebben op de productiviteit van werknemers
  • leidt tot minder psychische en fysieke klachten

Daarom is het van belang dat werkgevers én werknemers aandacht hebben voor een sociaal veilig werkklimaat en zich samen inzetten om ongewenste omgangsvormen op de werkvloer te voorkomen en te bestrijden.

Een gedragscode (on)gewenste omgangsvormen beschrijft het gedrag dat in de organisatie als gewenst (de positieve benadering) of juist als ongewenst (de negatieve benadering) wordt gezien. In de gedragscode kunnen geen allesomvattende definities worden gegeven van ongewenst gedrag, omdat het gaat om omgangsvormen die als ongewenst worden ervaren.

Hoe de ontvanger het gedrag beleeft, bepaalt dus of er sprake is van ongewenst gedrag. Ook staat in de gedragscode beschreven wat werknemers kunnen doen wanneer ze te maken krijgen met ongewenste omgangsvormen.

Wat zegt de wet?
De Arbowet verplicht werkgevers beleid te voeren inzake het tegengaan of beperken van psychosociale arbeidsbelasting (PSA), zowel gericht op preventie als op de afhandeling van klachten (Artikel 3 lid 2 Arbowet). Deze Handreiking is gericht op interne (on)gewenste omgangsvormen.

We helpen u graag met het opzetten van het beleid, het organiseren van de kennis. bijeenkomsten voor ue personeel en er voor te zorgen dat uw organisatie een sociaal veilige organisatie wordt!

Beschikbaar in:

Nederlands, Engels, Pools